.
.
.

بازرسی بدنی یک خر در پاکستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاکستان، یک خر را بازرسی بدنی کرد.

این خر که به یک گاری بسته شده بود، از خیابان به دفتر آورده شده و سپس با فلزیاب مورد بازرسی بدنی قرار گرفت.

این حیوان از این بازرسی بدنی رو سفید بیرون آمد، چون حامل مواد مخدر نبود.