سرنوشت کوردها در مرکز ایران

هادی صوفی‌زاده
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

فرهاد پیرباڵ نویسندە و شاعر نامدار کورد در یکی از شعرهایش می نویسد در بغداد با لنین اشنا شدم، در دمشق با هویتم، در استانبول کینەای شدم و در تهران بە بی وطنی خودم پی بردم...
در تهران و مناطق مرکزی ایران بیش از دومیلیون نفر کورد برای بقای زندگی بە انجا مهاجرت کردەاند و سختترین کارها را انجام می دهند. کوردها در مناطق مرکزی ایران بیشتر بە کارهای کشاورزی، کار در کورەهای اجرپزی، بخش ساخت و ساز، رفتگری، پادویی، و کارهای سخت مشغولند. زمانی بە عمق فاجعە پی میبریم کە از جمعیت هشت میلیونی کوردستان، دو میلیون برای کارگری و شغلهای پست بە مناطق مرکزی مهاجرت کردەاند.
هر گاهی از سرنوشت کوردهای مقیم تهران و مناطق مرکزی ایران سخن بمیان می اید نگاەها بە این معطوف میشود کە مشکلات کوردها در تهران تنها نداشتن مسجد است در حالیکە کوردها اهل مسجد و جماعت نیستند و بود و نبود مسجد اهمیتی ندارد اما برجستە نمودن این موضوع ادرس غلط دادن برای لاپوشانی مشکلات دیگر است کە کوردها با ان روبرویند.

آسیب‌هایی کە در مناطق مرکزی بە کوردها وارد میشود هیچگاە مورد بررسی قرار نگرفتە و روی ان کار نشدەاست اما سرنوشت کوردهای مهاجر بە مناطق مرکزی بسیار غم انگیزتر از افغانهای مقیم ایران است. محال است کە یک کورد کە اگر حتی برای یکبار هم بە مرکز ایران سفر کردە باشد مورد تعرض و برخورد راسیستی قرار نگرفتە باشد و موضوع قتل ژینا ( مهسا ) امینی تنها یک مورد خاص کە با واکنش جدی مواجە شد و و باید علت و چگونگی انرا بنا بە شرایط زمانی بررسی کرد.
گهگاهی اسیب پذیری مهاجران در مرکز ایران از طرف کارشناسان امور اجتماعی مورد بحث قرار گرفتە و افرادی نظیر دکتر سعید مدنی و یا دکتر مجید حسینی اشارەای بە موضوع کوردهای مرکز اشارە داشتەاند اما بدلیل ملاحظاتی کە داشتە و دارند هیچگاە اماری و یا بررسیهای خود را بسط ندادەاند.
همگان بیاد دارند کە دە سال پیش یک رفتگر ( پاکبان ) کورد در تهران از سرما و گرسنگی مرد. داستان اینگونە بود کە مرحوم عبداللە مرحومی در اوج فقر و در سن پیری برای تامین مایحتاج زندگی خانوادەاش بە تهران رفتە و بە رفتگری مشغول بود. ایشان شبها را در مسجدی روز میکرد و مورد لطف خادم مسجد قرار گرفتە بود تا اینکە در یکی از شبهای سرد زمستان خادم مسجد متوجە میشود رفتگر کورد سنی مذهب است کە مذهب او برایش قابل تحمل نبودە و در همان شب سرد او را از مسجد بیرون میکند و فردای انروز جسد بی جانش در شهرک زیبا یافت میشود. رسانەهای رژیم تلاشهای زیادی کردند ماجرا را منحرف و اعلام کنند کە نامبردە بە دلیل ضعف جسمانی فوت کردەاست.
به غیر از ژینا ( مهسا ) امینی کە بە شناسنامە انقلاب نوین مردم ایران درامدە تعداد زیادی از کشتەهای اخیر تهران از کوردها بودەاند. سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اخرین اعدامی دست جلادان اسلامی کورد اهل بیجار و کرماشان بودند. پدر محمد مهدی در انجا دستفروشی میکردەاست. خانوادەای کە در غریبی و اوج تنهایی جنازە پسرشان را بە خاک سپردند. فارس نیوز ارگان سپاە در یکی از بررسیهایش بە اعتراضات کنونی نوشتە بود کە اعتراضات مناطق مرکزی بیشتر در جاهاییست کە کوردها در انجا متمرکز شدەاند. مثلا نازی اباد، اکباتان......
مهاجرت دومیلیونی کوردها بە مناطق مرکزی کمتر از کشتار یک جامعە نیست. حساب کنید پدری کە برای تامین زندگی بچەهایش برای کارگری بە مرکز میرود و برای مدتها قادر بە دیدن بچەهای خود نیست چە تبعات روحی و روانی برای انها در بر دارد؟
سرنوشت غم انگیز کوردها در ایران در ابعاد دیگری نیز قابل تامل است. نوع مهاجرت کوردها بە خارج از کشور نیز از نوع مهاجرت ایرانیان مرکزنشین نیست.نگاهی بە مسیر مهاجرت افرادی چون کوچر بیکار ریاضی دان همطراز مریم رضاخانی و بهروز بوچانی نویسندە مشهوری کە چند سال را در کمپهای پناهندگی استرالیا گذرانید نشان از مسیر دشوار کوردها در انتخاب زندگی اجباری در خارج از کشور است. جمعیت زیادی از جوانان کورد بویژە از مناطق کرماشان بە خارج کوچ می کنند و دولت عامدانە برای تغییر بافت دموگرافی کوردستان انان راتشویق بە مهاجرت میکند. هرکدام از انان چندین سال در مسیر پرخطر مهاجرت گرفتار میشوند. در حالیکە دیگر ایرانیان هرجای دنیا را دوست داشتە باشند با امکانات کافی بە انجا مهاجرت میکنند. یکی از خشم مرکزنشینان در همراهی با جنبش اخیر بیشتر برای محدود شدن فرصتهای زندگی ایدەال و حق انتخاب زندگی در خارج است کە در چند سال اخیر بخاطر بە بن رسیدن برجام با مشکل مواجە شدە است و اگر اوضاع ایران همانند ٥ سال قبل بود غیرممکن بود اغتراضات فعلی بە این درجە گسترش پیدا میکرد.
رژیمهای ایران چە عقدە تاریخی از کوردها دارندکە بی رحمانە همت بە نابودی انان گماشتند جای سوال است کە محتملا از جنگ چالدران و شکست صفویها مقابل عثمانیها و حمایت بخشی از کوردها با عثمانیها، شاهد خصومت علیە کوردها در ایران در همە اشکال خود هستیم. ملتی کە دە درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد اما بیش از نیمی از فشارهای سیاسی امنیتی و اقتصادی علیە این ملت است. اخیرا جاوید رحمان کمیسر سازمان حقوق بشر اعلام کرد کە بیش از نیم زندانیان سیاسی در ایران کورد هستند.
در گذشتە نە چندان دور کوردستان بهشت و سرزمین همزیستی میان ادیان و ملتها بود کە تمام ملتهایی را کە بە هر علتی بە انجا مهاجرت میکردند با مهربانی در خود جای میداد. یهودیها، بابیها، بهائیان و دیگر ملل کە از ترس جانشان از مرکز فرار میکردند با ارامش در میان ملت کورد می زیستند. علیرغم مهاجرت بخش زیادی از یهودیان بە اسرائیل هنوز هم محلەهای یهودیان و بهاییان در اکثر شهرهای کوردستان وجود دارند.
زرین تاج برغانی کە با نام طاهرە قرە العین نیز شناختە میشود یکی از حواریون سید علیمحمد باب و کاشف حجاب دشت بدشت در دوران باب کشی در تهران و مناطق مرکزی ایران از ترس جانش بە کوردستان پناە اورد و شش ماە در میان مردم کوردستان در شهر کرماشان ماند اما با بازگشت بە زادگاهش در قزوین اعدام گردید.
سید علی محمد باب مدتها در قلعە چهریق ماکو توسط میرز علیخان ماکویی نگهداری میشد اما در بازگشت بە ایران در تبریز توسط امیرکبیر اعدام گردید.
بهااللە موسس دیانت بهاییت دو سال در میان مردم کوردستان در شهر سلیمانیە با ارامش زندگی کرد و هنوز هم اماکن او نگهداری میشود اما پیروانش تا بە امروز از دست شیعیان دوانزە امامی امنیت و ارامش ندارند.
در شهر کوچک و یکدست بانە زادگاە خودم کم نبودند خانوادەهای تورک و فارس کە بهر دلیل بە انجا مهاجرت کردە بودند و در جامعە ما کاملا ادغام شدەاند و بخشی از جامعە کورد بحساب می ایند.
بهشتی با این همە زیبایی کە همە ادیان و ملل را در خود جای میداد و با اشتی و صفا زندگی میکردند توسط رژیم ایران بە جهنمی برای مردمان ان دیار بدل شدە است. حجم جنایات ملاهای عقدەای و بلایی کە سر مردمان ایران اوردەاند بهیچوجە با انچە در تاریخ در مورد هجوم مغولها بە ایران و دیگر ممالک خواندەایم قابل مقایسە نیست. مغولها هیچگاە نتوانستند دو میلیون نفر را جابجا یا بە کوچ اجباری وادارند اما اخوندها این کار را کردند.
در عرصە اقتصادی با یک اپارتاید اقتصادی روبرو هستیم. اخیرا و تنها یک هفتە قبل از قتل ژینا امینی کمیتەای بازرسی از مجلس بە کوردستان رفتە در گزارش رسمی خود در تلویزیون اعلام کردند کە ٨٥% حسابهای بانکی مردم کمتر از صدهزار تومان موجودی داشتەاند.
در کتاب ترکهای امروز امدە کە اتاتورک در سخنرانی برای دوستان ترکش قسم خوردە کە استانبول را کە بهشت مسیحیان و جهنم مسلمانان است بە جهنم مسیحیان و بهشت مسلمانها بدل کند و الحق هم بدل نمود. تهران و مناطق مرکزی ایران اگرچە هیچگاە بهشتی برای کوردها نبودە اما در سایە حکومت اسلامی بە جهنمی برای کوردها درامدە است و تهران پایتخت مرگ برای ملت ماست.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم
  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size