تونس؛ سقوط آخرین دژ «اخوان المسلمين»

عبدالرحمان الراشد
عبدالرحمان الراشد
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

بــه نــظر مــی‌رســد درهــا به روی گروه «اخــوان المســلمین» حــتی در استانبول، پــایــتخت جــایــگزیــنشان، بســته شــده اســت. دیـگر شهـری هم نیسـت کـه از اعضای فـراری‌ این گروه اسـتقبال کـند. پـس از مـصر و سـودان، این بار تـونـس از مرگ حکومت اخــوان خبر داد. تــونــس اولــین دروازه‌ و مــهمتریــن دســتاورد این گروه در دهــه گذشته بود و امروز به عنوان آخرین دژ آن در حال فروپاشی است.
ســـقوط «اخـــوان» در تـــونـــس در مرحله کنونی غـــيرمـــنتظره نـــبود، بـــلکه ســـال‌ها دیـــرتـــر از تـــاریـــخ پـــیش بـینی شـده رخ داد. سـقوط آنها هـم بـه دلـیل مـشارکـت در دولـت بـود و هم اینکه در هـرج و مــرج و تروها نقش داشتند. آنان همچنین پس از آنکه تسلط بر دولت را از دست دادند عمدا اقدام به کارشکنی کردند.
به رغم اینکه قـیس بـن سـعید، رئـیس جـمهوری تـونـس، هشـدار داده بود که این اتفاقات او را مــجبور بــه مــداخــله خواهد کرد، آنــان فکر می‌کردند کــه او جــرأت هیچ اقدامی نخواهد داشت و بــا از بــین بــردن کادر رهــبری وی، قــدرت را بــه دســت می‌گــیرنــد. این اقــدامــات فــوق الــعاده او بــه مــثابــه نــجات کشور قــبل از فــروپــاشــی بــود. زیــرا پــارلمــان نــاتــوان شــده بــود و او به همین دلیل آن را بــه حــالــت تــعلیق درآورد. هــمچنین نخســت وزیــر را پــس از نــاکــامــی دولــت بــرکــنار کــرد. هم‌زمان، او تــصمیم گــرفــت پـــیگیری قـــضایـــی پــرونــده هــای فـــساد اداری را آغـــاز کند زیرا درخواست‌های مکررش برای رســـیدگـــی به این پرونده‌ها نــادیــده گــرفــته شــده بود. وقتی او در چــندیــن ســخنرانــی اعــلام کــرده بــود کــه در مــورد فــساد گســترده ســاکــت نـخواهـد مـانـد و خـواسـتار تـحقیق شـده بود، پـاسـخ آنها این بود که ایـن امـر در حـیطه اخـتیارات رئـیس جــــمهوری نیســــت. در مــــورد نــــاتــــوانــــی سیســــتم بهــــداشــــتی کشور در مــــواجــــهه بــــا شــــیوع هــــمه‌گــــیری «کرونا» نیز به او گفته شد که این موضوع خارج از حوزه صلاحیت‌هایش است.
آنـها یک رئـیس جـمهوری صوری مـی خـواسـتند، امـا او صـدای شهـرونـدان تـونـسی شـد. امـروز او رئــــیس جــــمهوری واقــــعی اســــت و فــــرصــــتی بــــرای اصــــلاح آنــــچه دولــــت و پــــارلمــــان در آن شکســــت خوردند را دارد.
آنــــچه مــــايــــه ســــرگــــردانــــی اســــت فــــهم انــــگیزه هــــای هــــرج و مــــرج ســــاخــــتگى اســــت. چــــرا رهــــبران و نــمايــندگــان حــزب «الــنهضه» در مــاه هــای گــذشــته بــرای رفع حالت بن‌بست عــقب نــشینی نــکردنــد؟ آنــها بــه احـتمال زیـاد مـعتقد بـودنـد کـه ایـن بحـران مـردم را بـه خـیابـان سـوق مـی دهـد، سـناریـوی دسـامـبر 2010 را تکرار خواهد شد و از طریق هرج و مرج دوباره از نردبان قدرت بالا می‌روند.
مشکل حزب «النهضه» این است که می‌خواهد قواعدی که از طریق آنها به قدرت رسید را زیر پا بگذارد، و اکنون نسبت به اعلام اقدامات اضطراری معترض است و آن را نقض قانون اساسی می‌داند و تصمیمات رئیس‌جمهوری را به منزله کودتا تلقی می‌کند.
قــیس بــن ســعید رئــیس جــمهوری مــنتخب اســت و بــا رای اکثریت زیادی در 2019 پیروز شــد. یـک رئـیس‌جـمهوری مـنتخب چــگونـه عـلیه خـود کـودتـا می‌کـند؟ در واقـع آنـچه او انـجام مـی‌دهـد نـجات نــــظام ســــیاســــی و کــــشور تــــونــــس از هــــرج و مــــرج اســــت.

وجود بحــــران‌هــــای بهــــداشــــتی، معیشــتی و قــانــونی بود که منجر به تــغییر شــد و بــخش عــمده ای از آن نــتیجه کــارشــکنی‌های عمدی بود. هـر بـار کـه رئـیس جـمهوری می‌خواست برای نجات کشور از فـاجـعه اقدام کـند، آنـها می‌گفتند کـه او بـایـد در کاخ خـود بشیند و نظاره‌گر بـاشـد.

بـا ادامـه بحـران‎هــا، رئــیس جــمهوری یــا بــایــد اســتعفا مــی داد و در آیــنده تــوســط مــخالــفان بــه دلــیل سهــل انــگاری تحت پیگرد قرار می گرفت، یا وارد عمل می‌شد و پروسه تغییرات لازم را اعلام می کرد.
ضلع دیــگر نــبرد تــونــس در نــبرد خــاورمــیانــه عــلیه ایــن گــروه نهفته اســت. گروهی کــه در ســال 2019 از ســودان و سـال 2013 در مـصر ریـشه کـن شـد. «اخـوان» در تـونـس یک فـرصـت طـولانـی بـرای حـکمرانی یـافـتند اما این الـگویشان مهر تـأیـیدی شد مبنی بر اینکـه آنان بـه عـنوان یـک گـروه مـذهـبی دارای یـک پـروژه سـیاسـی فاشیستی هستند که امروزه هیچ جایگاهی ندارد.

منبع: الشرق الاوسط

ترجمه: العربیه فارسی

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید