فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • منصور امان

  <p>نویسنده و تحلیلگر ایرانی</p>

  نویسنده و تحلیلگر ایرانی

  ادعاهای پُر منفعت مُحمد خاتمی در باره خُشونت و بانی آن

  آنگاه که حُجت الاسلام مُحمد خاتمی، یکی از رهبران اصلاح طلبان حُکومتی، برخلاف سُخنان و ژستهای قبلی به طور دُزدانه پای صندوق رای باند حاکم حاضر شد، حتی بسیاری از هم صنفهای او نیز دلیل این رفتار نه چندان پاکیزه را درک نمی کردند. اکنون او توضیح می دهد که اعتراض فعال و مُقاومت در برابر "قُدرت حاکم" را برابر با "خُشونت و تروریسم" می داند.

  آقای خاتمی روز 11 فروردین در اردکان ابتدا روشن کرد: "وقتی انسانها و ملتها احساس کردند که هرچه بگویند و هرچه بخواهند، با زور سرکوب می شود، متوسل به زور می شوند" تا سپس نتیجه ای به کُلی باژگونه از این منُاسبات بگیرد: "بنابراین می خواهم بگویم که این خُشونت گرایی و تروریسم که دُنیای ما را سیاه کرده، از جُمله از همینجا ناشی می شود."

  رییس جمهور پیشین رژیم مُلاها به این ترتیب بدون هیچ تفکیک و بی هر واسطه ای، واکُنش جامعه به بی حُقوقی خود و سرکوب خواسته هایش را به "خُشونت گرایی و تروریسم" پیوند زد. نزدیک ترین برداشت از این ارزیابی شگفت انگیز آن است که حُجت الاسلام خاتمی مایل است روشن سازد که برای پرهیز از همگرایی با اقدامات خُشونت بار و تروریستی همچون "تحریم انتخابات"، در بازی مشروعیت آقای خامنه ای و همدستانش شرکت کرده است. اما ایده های بکر بعدی او نشانگر آن است که بهانه هایش برای آرایش گُذشته، بسا دوراندیشانه، منافع آینده را نیز پوشش می دهد.

  آقای مُحمد خاتمی در یک خیز جسورانه، بانی "خُشونت گرایی در ایران" را نیز به شنوندگانش مُعرفی کرده است. به پیشنهاد حُجت الاسلام نه برپاکُنندگان و گردانندگان مُعاصر یک رژیم قرون وُسطایی با فرهنگ و آیین لُمپنها و بیابان گردها، بلکه "جریانهای چریکی" در "نظامهای ماقبل انقلاب" هستند که "خُشونت" روزمره و پیوسته را بر سر مردُم ایران نازل کرده اند.

  با این حال اشتباه نباید کرد، قصد "تدارُکچی" نگون بخت از دادن آدرس اشتباهی محکوم کردن "جریانهای چریکی" به طور مُجرد نیست، هدف او تبریه "نظام" و شُستن خونهایی است که روی دست آن خُشک شده است. آقای خاتمی در این راستا به سبک و شیوه حاکمان تحلیل و نتیجه گیری می کند و حال آنکه نه فقط مُدتهاست از زیر خیمه قُدرت به گونه غیرمُحترمانه ای جارو شده، بلکه جایگاه وی حتی در سطح رهبری یک باند ورشکسته نیز مورد مُناقشه است.

  بنابراین، تنها دلیلی که برای گُنده گویی بی تناسُب او می توان پنداشت، خودشیرینی و عرضه خویش به اُمید بازی داده شدن و رفع موانع این کار برای "دولت تدبیر و اُمید" است. حُجت الاسلام خاتمی به وسیله ارایه معیار "نظام" پسند خود برای کشف و شناسایی "خشونت و تروریسم"، مرزهایی که او را از مُقاومت عادلانه مردُمی، نافرمانی مدنی و اعتراض و خیزشهای گُذشته و آینده جُدا می کند - نه فقط - به حاکم مُستبد نشان داده است. توده هایی که خیزشهای 88 و 89 را شکل دادند، آنها که امروز ولی فقیه از هراس شان "جام زهر" به لب برده، با چشمهای باز این مرزها را ثبت می کنند.


  منبع: سایت ایران نبرد

  ** مقالات منتشر شده تنها نظر نویسندگان آنها را منعکس می‌کند.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران