.
.
.

تشکیل دولت جدید لبنان.. 30 وزیر از جمله 3 تن از حزب‌الله

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان پنجشنبه 31ژانویه دستور العملی اجرایی برای تشکیل دولت جدید لبنا به ریاست سعد الحریری صادر کرد.

دکتر انطوان شقیر مدیرکل نهاد ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که مراسم تشکیل دولت سه مرحله دارد:

-دستور العملی به امضای عون که دولت سابق را مستعفی اعلام می‌کند.

-دستور العملی به امضای عون که الحریری را مامور تشکیل دولت می‌کند.

-دستور العمل تشکیل دولت به امضای عون و الحریری.

دولت جدید لبنان 30 وزیر دارد که 3 تن از آن‌ها از حزب‌الله هستند.

پیش از این سعد الحریری نخست‌وزیر، ترکیب کابینه خود را به میشل عون ارائه داده بود.

توافق تشکیل دولت وحدا ملی لبنان، به 9 ماه تنش بر سر توزیع وزارت‌خانه‌ها میان احزاب و جریان‌های سیاسی پایان می‌دهد.

این سومین دولت به ریاست الحریری خواهد بود که متعهد به اجرای اصلاحات لازم در وضعیت مالی، فراهم کردن میلیارها دلار بودجه و پیش برد وضعیت اقتصادی به سمت شکوفایی شده است.

پیش از اعلام تشکیل دولت جدید، سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی در کنفرانسی خبری گفته بود که حزب نیروهای لبنانی «پس از معطل کردن تشکیل دولت از سوی برخی طرف‌هایی که خواسته‌هایی غیر معقول ارائه می‌دادند، در تشکیل دولت جدید نقش ایفا کرد». او توضیح داد که حزب نیروهای لبنانی، وزارت توسعه اداری را در دولت جدید پذیرفت.

او ادامه داد که حزب نیروهای لبنانی چشم پوشی از وزارت فرهنگ را در مقابل به دست آوردن وزارت توسعه اداری پدیرفت تا هرچه سریع‌تر بر سر دولت جدید توافق شود.او تاکید کرد: «وارت‌خانه حقیر وجود ندارد، بلکه برخی مردم حقیر هستند».

ترکیب دولت:

برپایه دستور العمل اجرایی صادر شده از سوی ریاست‌جمهوری، ترکیب دولت جدید لبنان بدین ترتیب است:

سعد الدین الحریری رئیس شورای وزیران

غسان حصبانی نایب رئیس شورای وزیران

اکرم شهیب وزیر آموزش پرورش و آموزش عالی

علی حسن خلیل وزیر دارایی

محمد فنیش وزیر جوانان و ورزش

جبران باسیل وزیر امور خارجه و مهاجران

وائل ابو فاعور وزیر صنعت

ریا حفار الحسن وزیر کشور و شهرداری‌ها

سلیم جریصاتی وزیر مشاور در امور ریاست‌جمهوری

الیاس بو صعب وزیر دفاع ملی

جمال الجراح وزیر اطلاع رسانی

یوسف فینانوس وزیر خدمات عمومی و حمل و نقل

اوادیس کیدانیان وزیر گردشگر

البیر سرحان وزیر دادگستری

محمد قماطی وزیر مشاور در امور مجلس نمایندگان

منصور بطیش وزیر اقتصاد و بازرگانی

جمیل صبحی جبق وزیر بهداشت

کمیل ابو سلیمان وزیر کار

ریشار قیومجیان وزیر امور اجتماعی

می شدیاق وزیر مشاور در امور توسعه اداری

محمد شقیر وزیر ارتباطات

عادل افیونی وزیر مشاور در امور فناوری اطلاعات

فادی جریصاتی وزیر محیط زیست

غسان عطاء الله وزیر پناهجویان

حسن مراد وزیر مشاور در امور تجارت خارجی

صالح الغریب وزیر مشاور در امور پناهجویان

محمد داوود داوود وزیر فرهنگ

فیولیت خیر الله وزیر مشاور در امور توانمند سازی اجتماعی و اقتصاد جوانان و زنان

ندی بستانی وزیر انرژی و آب