رد درخواست اعاده دادرسى پرونده شهرام احمدى فعال اهل سنت محكوم به اعدام

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

با رد درخواست اعاده دادرسی شهرام احمدی، از سوى ديوان عالى كشور ايران، این ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ كرد ﺳﻨﯽﻣﺬﻫﺐ در زندان ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ به چوبه دار نزدیک‌تر شد.

ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 6 ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ 1388، در هنگام بازگشت از مسجد در سنندج به ضرب گلوله ماموران امنیتی مجروح و سپس ﺑﺎ شکستن بینی اش با مشت و لگد وی را دستگیر کردند. شهرام احمدی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ آمد متوجه شد ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ است. ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ در شهرهای ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

در‌‌‌ همان سال دستگیری، برادر کوچک وی بهرام احمدی نیز در سنندج بازداشت شد. برادر وی در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشت.

در سال ۸۸ خانواده این دو زندانی با فروش دارائی های خود و تهیه مبلغ ۷۰ میلیون تومان و پرداخت آن به وکیلی که مدعی بود می تواند مانع از صدور حکم اعدام شود، درصدد نجات آنها شدند.

در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ برادر کوچک وی بهرام احمدی در زندان قزل‌حصار کرج به همراه ۵ زندانی سنی مذهب دیگر اعدام شد.

در روز ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﯽ، این زندانی ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ توسط ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫی ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍی ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ .

در اریبهشت ماه ۱۳۹۲ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ این زندانی ﺍﺑﻼﻍ و در تاریخ ۱۲ تیرماه همان سال این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

نهادهای امنیتی و قضائی شهرام احمدی را متهم به سلفی گری و ارتباط با گروههای مسلح تندرو و مشارکت در عملیات مسلحانه کرده اند با این‌حال آقای احمدی بارها با انتشار نامه هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است.

ﻭﮐﯿﻞ ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ موكلش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ‌ﺁﻣﯿﺰﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﮐﯿﻞ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﮐلش ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ 278 ﻭ 288 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 288 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ، نمی‌تواند ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ باشد، بلکه ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻭﮐﯿﻞ این زندانی با توجه به اینکه موکلش ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﺮﻭﺍﻗﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺮﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﯼ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺍﺳﺖ، را ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می‌داند.

اگر چه ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 ﻣﺮﺩﺍﺩ 1394 ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ شهرام احمدی ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ 28 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪه بود، لیکن ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﻫﻤاﻦ ﺳﺎﻝ، ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ.

ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 4 ﺁﺑﺎﻥ 94 ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ .

ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ همان ﺳﺎﻝ، بان کی مون، ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ متحد ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺮﺍﺑﻬﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩه بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید