.
.
.

تایید حکم اعدام یک فعال مذهبی کُرد از سوی دستگاه قضایی ایران

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دیوان عالی کشور ايران حکم اعدام شهرام احمدی 28 ساله که در زندان گوهردشت کرج در حبس به سر می برند را به تأیید رساند.

شهرام احمدی از سال 2009 در زندان به سر می‌برد. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری کردپا، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺯﻧﺪﺍنی ﻋﻘﻴﺪتی ﺩﺭ سال 2009 ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺷﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﯿﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻣﻨﻴتی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ناحیه کمر و ﺷﻜﺴت ﺑﻴنی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات،ﻋﺎﺯﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ .

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﺎﻝ 2009 ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺍﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ سال 2012 ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ 28 ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺎﺿﯽ « ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ » ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎهی ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍی ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ .

ﺩﺭ اوائل سال 2015 ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻧﻘﺾ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 28 ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯾﺪ ﮐﺮﺩ .

ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2012 ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ « ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪی » ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ گوهردشت ﻛﺮﺝ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ .

به گفته فعالان حقوق بشر در كردستان، ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ به ﺸﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ دچار ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .

گزارش شده که خانواده‌ی شهرام احمدی جهت پیگیری وضعیت پرونده‌ی قضایی‌اش امیدشان را از دست داده و از مردم خواستار کمک و یاری هستند.

فعالان حقوق بشر کرد می گویند دستگاه امنیتی ایران بدون ارائه هیچگونه مدرک یا دلیلی این دو برادران که یکی از آنها را در سال 2012 اعدام کرد، به «محاربه» متهم می کند اتهامی که از سوی محکومین و خانواده آنها به شدت رد شده است.

طبق این گزارش، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ شهرام با اعتراض به حکم صادره خواستار ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺻﺪﺍ یشان ﺑﻪ جایی ﻧﺮﺳﯿﺪه است.

طبق آمارهای رسمی، دستکم 30 زندانی کُرد به دلیل فعالیت‌های مذهبی زیر سایه اعدام بسر می‌برند.