.
.
.

دادگاه جنایی قاهره حسنی مبارک را تبرئه کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادگاه جنایی قاهره بریاست قاضی محمود کامل الرشید، روز شنبه 29-11-2014 محمد حسنی مبارک را از همه اتهامات وارده در پرونده وی از جمله سوء استفاده از قدرت و ثروت، مسئله فروش گاز به اسرائیل و فرمان قتل تظاهر کنندگان تبرئه کرد.

طی حکم دادگاه قاهره، حبیب العادلی وزیر کشور زمان مبارک و شش تن از همکاران و مشاوران وی از جمله سرلشکر احمد رمزی، معاون اول، سرلشکر عدلی فاید معاون وزیر اطلاعات شاخه وزارت کشور، سرلشکر حسن عبدالرحمن معاون اول دستگاه دولتی تحقیقاتی– امنیتی، سرلشکر اسماعیل الشاعر معاون اول وزارت کشور در قاهره، سرلشکر اسامه المراسی رئیس اداره اطلاعاتی منطقه جیزه، و سرلشکر عمر الفرماوی مدیر اداره اطلاعات "اکتبر" سابق را نیز تبرئه کرد.

پروند محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر امروز شنبه 29 اکتبر پس از سه سال یک ماه فراز و نشیب و کشمکش بلاخره با تبرئه وی و وزرایش بسته شد.

طی این سه سال شخصیت های برجسته ای مثل ژنرال طنطاوی فرمانده و وزیر دفاع سابق ارتش مصر، عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سابق مصر، منصور عیسوی و حمود وجدی دو وزیر وزارت کشور در زمان حسنی مبارک، در دادگاه حاضر و قضات دادگاه جنایی قاهره به اظهارات و شهادت های آنها گوش داده اند و سپس حکم خود را صادر کردند.

گفتنی است که همه افراد مذکور به بی گناهی حسنی مبارک در رویدادهای انقلاب سال 2011 مصر شهادت دادند.

حسنی مبارک در سال 2012 به حبس ابد محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر قاهره آن حکم را ملغی و محاکمه مجدد رئیس جمهور سابق مصر را از سر گرفت.

قاضی دادگاه قاهره این بار اما حق تجدید نظر دوباره در باره اتهام مربوط به "فرمان قتل تظاهر کنندگان" از سوی حسنی مبارک را به شاکیان نداده است. بنابرین مبارک برای همیشه از این اتهام تبرئه شده است.

گفتنی است که دادگاه تجدید نظر مصر چند روز گذشته نیز حسنی مبارک را از اتهام قتل تظاهر کنندگان مصری که در جریان اعتراضات سال 2011 کشته شده بودند، تبرئه کرده بود.