.
.
.

یک شهروند تهرانی تقریبا دو برابر یک شهروند کُرد درآمد دارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از هزینه‌ و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۴، کم‌درآمدترین خانوار کە در جغرافیای سیاسی ایران زندگی می‌کند بە ترتیب در استان‌های ایلام با درآمد میانگین سالانه هر خانوار ۱۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان و سنه (سنندج) ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان بوده است و در این میان شهروندان کرمانی درآمدی با میانگین ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان دارند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان به نقل از ایسنا، پردرآمدترین خانوار ایرانی نیز به ترتیب در تهران، هرمزگان و البرز زندگی می‌کنند.

درآمد هر خانوار تهرانی به‌طور میانگین در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷ میلیون و ۴۶۴ هزار تومان بوده است. درآمد هر خانوار هرمزگانی ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان بوده است. درآمد هر خانوار البرزی معادل ۲۸ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان بوده است.

این گزارش اضافه می‌کند کە کمترین اشخاص استخدامی در ادارات دولتی و نیمە دولتی مربوط بە استان‌های شرق کوردستان «سنه (سنندج)، ایلام و کرماشان» می‌باشند و بیشترین اشخاص استخدامی مربوط بە استان‌های اصفهان و تهران بوده است.

در بخش صنعتی کمترین استان‌های صنعتی به ترتیب در استان‌های ایلام، سنه (سنندج) بوده است و بیشترین استان‌های صنعتی مربوط بە استان‌های اصفهان و تهران است.

در بخش کشاورزی و دامداری کم‌درآمدترین کشاورزان و دامداران در استان‌های شرق کوردستان «سنه، ایلام و کرماشان» و پردرآمدترین کشاورزان و دامداران در استان‌های البرز و هرمزگان می‌باشند.

در بخش معادن، استان‌های سنه و ارومیە بیشترین معادن را دارا می‌باشند. لازم بە یادآوری است کە در سایت استانداری جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان آمدە است کە از ٩٥ معدن فعال و نیمە فعال استان سنه تنها ٢ معدن بە شرکت‌های این استان وابستە است و بقیە آن‌ها وابستە بە شرکت‌های استان‌های مرکزی ایران است.

در بخش خدمات بهزیستی استان ایلام و سنه و کرماشان نیز از استان‌های هستند کە خدمات شهری و بهزیستی به‌مراتب کمتر از استان‌های مشابە در ایران است.

لازم بە یادآوری است کە در بخش سرمایەگزاری نیز استان‌های سنه و ایلام و کرماشان بە عنوان استان‌های محروم نامبردە شده‌اند.