.
.
.

سارمان ملل افزایش اعدامها و شدت آنها را در ایران محکوم کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

احمد شهيد و کريستف هاينز، گزارشگران ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران و اعدامهای فراقضايی، افزايش شديد اعدام‌ها در ايران در هفته‌های اخير را محکوم کردند. منابع رسمی در بسياری از موارد اعدام‌ها را اعلام نکرده‌اند و نام زندانيان اعدام شده نيز منتشر نشده است.

به گزارش «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران»، در بيانيه ای که روز جمعه 9 مه 2015 در ژنو منتشر شد، گزارشگران ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران و اعدام های فراقضايی، احمد شهيد و کريستف هاينز، افزايش شديد اعدام ها در ايران در هفته های اخير را محکوم کردند. منابع رسمی در بسياری از موارد اعدام ها را اعلام نکرده اند و نام زندانيان اعدام شده نيز منتشر نشده است.

به گزارش العربیه.نت، احمد شهيد تاکيد کرد: "زمانی که دولت ايران حتی از اعلام ميزان واقعی اعدام های انجام شده سر باز می زند، به شدت به کرامت انسانی و هم حقوق بين المللی حقوق بشر بی احترامی می کند".

بنا به گزارش ها، در فاصله روزهای 9 تا 26 آوريل 2015 دست کم 98 زندانی اعدام شده اند که بطورميانگين بيش از 6 اعدام در روز را نشان می دهد. با اين موج آخر اعدام ها، مجموع اعدام های انجام شده از اول ژانويه 2015 تاکنون به 340 مورد رسيده است که در ميان آنها شش زندانی سياسی و هفت زن بوده اند.

هاينز همکار دیگر احمد شهید نيز گفت: "ما از افزايش اخير در شمار اعدام ها که با وجود ترديدهای جدی در مورد موازين محاکمه عادلانه رخ داده، نگران هستيم. بسياری از زندانيان اعدام شده در اين مدت به جرايم مربوط به مواد مخدر متهم بودند که در آنها قتل عمد رخ نداده و لذا در رديف "جرايم بسيار مهم" قرار نمی گيرند".

اين کارشناسان مستقل به گزارش های مربوط به اعدام در برابر ديدگان مردم ـ 15 مورد در سال 2015 ـ نيز توجه ويژه ای نشان دادند. به بيان اين کارشناسان: "اعدام در برابر ديدگان مردم تاثيری غيرانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد و ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرکننده مجازات اعدام را تقويت می کند".

اين دو گزارشگر ويژه از دولت ايران خواستند به درخواست های رو به رشد نظام حقوق بشر سازمان ملل برای توقف اعدام توجه نشان دهد و اجرای مجازات اعدام را با هدف الغای کامل آن معلق کند.