فوری

پخش زنده

شبکه یک تلویزیون WDR آلمان: کارگران در قطر تحت آپارتاید قرار دارند