فوری

پخش زنده

قانونگذاران آمریکایی برای تعدیل قیمت نفت دست به دامان سعودی شدند