فوری

پخش زنده

ترامپ به مردم آمریکا: نگران نباشید