فوری

پخش زنده

ارتش ترکیه حق دارد در قطر فعالیت اطلاعاتی داشته باشد