فوری

پخش زنده
منصور سهرابی

منصور سهرابی

منصور سهرابی دارای دکترای اگرواکولوژی متولد مهآباد و ساکن آلمان

جدیدترین مطالب

آموزش اخلاق اکولوژیک ضرورتی انکار ناپذیر

اگر روند تغییرات اکوسیستم های کرە زمین را در صد سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجە خواهیم شد کە ...

13:33 GMT
در حال بارگیری