گلرخ ابراهیمی ایرایی
گلرخ ابراهیمی ایرایی

فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی