کیهان یوسفی
کیهان یوسفی

کارشناس ارشد مدیریت راهبردی