جعفر عظیم زاده
جعفر عظیم زاده

دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران