فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • مرکز مطالعات استراتیژیک امریکا: پاکستان همچنان پناه‌گاه گروه‌های طالبان و شبکه‌حقانی است

  منبع: دبی.العربیه، فارسی

  مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و بین الملــی امریکا گــزارش داد، پاکســتان همچنــان پناه‌گاهــی بــرای گروه‌هــای شــبه نظامی طالبــان و شــبکه حقانــی اســت و بیشــتر از آن کــه متحــد باشــد، تهدیــد محســوب می‌شــود.

  به گزارش خبرگزاری "دی نیوز"، ایـن مرکز امریکایـی در گزارشــی کــه دوشــنبه 5 جون 2017 منتشــر کرد، نوشته اســت، افغانســتان هم اکنــون در مبــارزه بــا گروه‌هــای شــبه نظامی، حکومتـداری و فقـر عملکـرد مناسـبی نـدارد و پاکسـتان همچنـان یـک پناهـگاه بـرای گـروه شـبه نظامی طالبـان و شــبکه حقانــی اســت.

  در این گزارش همچنان آمده است که دولــت دونالــد ترامــپ، رییس جمهــوری امریــکا بایــد بــه پاکســتان مشخص کنــد، اگــر بــه حمایــت از ایــن گروه‌هــای تروریســتی ادامــه دهــد، بــا تحریــم مواجــه می‌شــود.

  امریکا بایــد اعــلام کنــد کــه در صــورت ناکامــی افغانســتان، کنــار می‌کشــد. ایــاالت متحــده در صــورت لــزوم بایــد دســت بــه چنیــن تهدیــدی بزنــد.

  در گزارش آمده، افغان‌هــا هــم بایــدعملکــرد بیشتر و بهتــری نشــان دهنــد تــا تعهــدات امریــکا در آینــده بی‌معنا نباشــد. بـا ایـن وجـود، افغانسـتان تـا زمانـی کـه نتوانسـته دسـتاوردهای طالبـان و شـبکه حقانـی را معکـوس کنـد، نمی‌توانـد عملکـرد بهتــری داشــته باشــد.

  واشــنگتن بایــد بــه وضــوح اعــلام کنــد کــه در صــورت ناکامــی افغانســتان، کنــار می‌کشــد. ایــاالت متحــده در صــورت لــزوم بایــد دســت بــه چنیــن تهدیــدی بزنــد.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران