بازداشت یک ایرانی و 3 پاکستانی عضو گروه داعش در ننگرهار افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

پولیـس ننگرهـار، روز سه شنبه 30 می 2017، از بازداشت جنگجویـان ایرانـی و پاکسـتانی از گـروه داعـش در ایـن ولایت خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری "شفقنا افغانستان"، عبدالرحمـن رحیمی، فرمانـده پولیـس ننگرهـار، گفـته است که ایـن جنگجویـان گروه داعـش در برابـر نیروهـای دولتـی می‌جنگیدنـد.

Advertisement

کمال 20 سـاله شـهروند ایـران از جملـه کسـانی اسـت که توسـط نیروهای امنیتی در ننگرهار بازداشـت شـده. وی در جریان تحقیقات اعتراف کـرده اسـت کـه بـا دیگـر شـهروندان ایرانـی از راه "نیمـروز" بـه ولسـوالی "چپرهار" ولایت ننگرهار آمده انـد و بـا جنگجویـان داعـش یکجـا شـده انـد. وی اعتراف کرده است که از طریـق تیلـی گـرام به داعـش پیوسـته است.

فخرالدین شـهروند پاکسـتان نیز اعتراف کرده که از ماه‌هـا بـه اینسـو در صفـوف جنگجویـان داعـش در برابـر نیروهـای امنیتـی افغـان در ولایت ننگرهـار جنگیـده اسـت

ایـن شـهروند پاکسـتان گفـته است "یـک فـرد بنـام عبدالرحمـن مـا را فرسـتاد و حال پشیمان هسـتم و کسـی که ما را فرسـتاده بسـیار ظلم کـرده بـا ما."

درهمیـن حـال، سـفارت ایـران در کابـل گفته است کـه در مورد بازداشـت شـهروند ایـران از رسـانه‌های افغانستان آگاه شـده اسـت و انتظـار مـی‌کشـند تـا بررسـی‌های نهادهـای افغانسـتان بـه پایـان برسـد و پـس از آن در ایـن بـاره دیـدگاه خـود را اعلام خواهـد کـرد.

بازداشت شهروند ایرانی عضو گروه داعش در حالی است که روز گذشته 29 می 2017، نیروهای امنیتی افغانستان افراد گروه طالبان را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند که سلاح های ساخت ایران در دست داشتند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم