.
.
.

افزایش چشمگیر درآمدهای سال جاری دولت افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت مالیه (دارایی) افغانستان می‌گوید عواید دولتی این کشور در سال جاری بیش از انتظار به 120 ملیارد افغانی رسیده‌ و سبب شده تا صندوق وجهی بین‌المللی (صندوق بین المللی پول) برای افغانستان کمک تشویقی نماید.

محمد اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان روز شنبه 26 دسامبر به خبرنگاران گفت که پالیسی حکومت وحدت ملی خودکفایی و تمویل (تامین) بودجۀ مالی از طریق منابع داخلی می‌باشد.

به گزارش رسانه های افغانی، آقای حکیمی افزود صندوق وجهی بین‌الملل 114.2 ملیارد افغانی را برای سال 1394 شمسی برای حکومت افغانستان هدف تعیین کرده بود اما آنچه که دولت بدان دست یافت بیش از هدفی است که صندوق بین المللی پول تعیین کرده بود.

او خاطرنشان ساخت که وزارت مالیه با همکاری ادارات مربوط توانسته هدف تعیین شده را برآورده نموده و با شش ملیارد بالاتر، عواید (درآمدها) را به 120.75 میلیارد افغانی تا ختم سال مالی برساند.

این مورد 21 درصد در مقایسه با عواید سال گذشتۀ خورشیدی افزایش را نشان می‌دهد که حکومت توانست با برآورده‌شدن آن 75 ملیون دالر کمک تشویقی صندوق وجهی بین‌الملل را نصیب خود سازد.