.
.
.

هشدار تازۀ صندوق بین المللی پول به حکومت افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه 11 ژوئن 2014 هشدار داد اگر افغانستان تا دوازده روز دیگر قانون منع پولشویی را تصویب نکند این کشور در فهرست سیاه این صندوق قرار خواهد گرفت.

پاول روس، از مقامات صندوق بین المللی پول گفت:"حکومت افغانستان باید شفافیت بیشتر را در معاملات پولی مد نظر بگیرد و قانون منع تطهیر پول را به زودی تصویب کند تا تصویب این قانون مانع افزایش فساد اداری در این کشور شود."

این نهاد تاکید می ورزد که حکومت افغانستان باید شفافیت بیشتر را در معاملات پولی در نظر بگیرد تا این کشور به سوی بحران اقتصادی نرود.

به گزارش العربیه، قانون منع تطهیرپول ازیک هفته بدینسو میان اعضا مجلس نمایندگان افغانستان سبک وسنگین می شود اما تاهنوزبه تصویب نرسیده است.

شماری از اعضا این مجلس، ازکارکرد رییس مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد کرده میگویند، رییس این مجلس دراین زمینه با جدیت کار نمی کند.

ازسوی دیگر، شماری از آگاهان اقتصادی افغان میگویند، شماری از نماینده گان مجلس و مقام های حکومتی به خاطر منافع شخصی شان نمیگذارند تا این قانون تصویب شود.

افغانستان دوازده روز دیگر وقت دارد که قانون منع تطهیر پول را تصویب کند درغیرآن هشدار صندوق بین المللی پول عملی خواهد شد.