برگزاری نشست مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در ارگ ریاست‌جمهوری

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان طی نشستی با مسوولین وزارت صحت عامه و شورای طبی افغانستان، روی مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن، صحبت کرد.

در این نشست که امروز جمعه 27 نوامبر 2020 در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه، گزارش خویش را در مورد آمادگی ها برای مدیریت موج دوم ویروس کرونا و چالش ها در این خصوص، به رهبری حکومت ارائه نمود.

Advertisement

به نقل از ارگ، داکتر عثمانی وضعیت کلی از جمله واقعات ویروس کرونا و مقایسه آن با موج اول را تشریح کرده، گفت که واقعات مثبت ویروس کرونا در حال افزایش است.

وی در خصوص ظرفیت های شفاخانه ها بخاطر تداوی مریضان کرونا در سراسر کشور از جمله شفاخانه ها در مرکز، شفاخانه های حوزوی، تخصصی و خصوصی معلومات داد و گفت که در حال حاضر 2071 بستر برای مبتلایان ویروس کرونا، وجود دارد و شفاخانه ها بیشتر تقویت خواهند شد.

همچنان موصوف در خصوص بیلانس کرونا، ردیابی واقعات مثبت، تشخیص واقعات در ساحات ورودی، نمونه گیری از واقعات مشکوک و ذیدخل ساختن تمام سیستم های صحی در گزارش دهی بخاطر مدیریت ارقام، معلومات ارائه کرد.

سرپرست وزارت صحت عامه در رابطه به آگاهی عامه، گفت: تلاش داریم تا مواد آگاهی دهی برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا را تهیه و تعلیمات صحی و کمپاین های آگاهی را راه اندازی نمائیم. وی در مورد تغییرات در ظرفیت خدمات تشخیصه ویروس کرونا نیز صحبت کرد.

داکتر محمد جواد عثمانی افزود که در حال حاضر مراکز تشخیص ویروس کرونا روزانه ظرفیت 3500 الی 4000 تن را دارند.

سپس داکتر نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی افغانستان، گزارش خویش را در مورد نظارت از شفاخانه ها ارائه کرده، گفت که تا اکنون 32 شفاخانه مورد بررسی قرار گرفته است و چالش ها در ظرفیت پرسونل وجود دارد و منابع بشری نیاز به توجه بیشتر دارد.

وی در خصوص چگونگی رساندن آکسیجن به شفاخانه ها و تولید آن در محلات نزدیک شفاخانه ها معلومات داد و تصریح کرد که باید به شفاخانه های دولتی رسیدگی صورت گیرد و مردم در خصوص موج دوم ویروس کرونا بیشتر آگاهی حاصل کنند و علما، مساجد، رسانه ها و جامعه مدنی بسیج شوند.

رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش های آنان، گفت که باید برنامه های وزارت صحت عامه استراتیژیک بوده و آمادگی های آن نسبت به موج اول ویروس کرونا، بهتر باشد.

وی با بیان اینکه دانش تخنیکی ما در این قسمت بهتر شده و باید تمرکز روی مدیریت صورت گیرد، گفت که تصویر واضح از مرحله دوم شیوع ویروس کرونا داشته باشیم و در قسمت بلند بردن ظرفیت ها و کیفیت ارائه خدمات صحی بیشتر کار صورت گیرد.

رییس‌جمهوری گفت که با استفاده از امکانات و تجربه ها باید از هر نوع بحران جلوگیری کنیم، تا مردم مطمئن شوند. وی اضافه کرد که این مسئله در اولویت و استعجالیت رهبری حکومت قرار دارد.

غنی بر تقویت هماهنگی میان شفاخانه ها تاکید کرد و گفت که تصویر واضح از منابع و ظرفیت ها باید داشته باشیم و مردم از کار سازمان های غیر حکومتی و سکتور خصوصی دخیل در عرصه صحت رضایت داشته باشند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد که نظارت سازمان های غیرحکومتی که در عرصه صحی کار می کنند، مربوطه وزارت صحت عامه است، اما رهبری حکومت در قسمت جلب کمک ها و انسجام آن کار خواهد کرد.

رییس‌جمهوری تصریح نمود که باید والی ها و واحدهای ولایتی به گونۀ هماهنگ نقش شان را ایفا کنند و دولت با سکتور خصوصی کار خواهد کرد که چگونه فعالیت های اقتصادی در کشور در زمان شیوع موج دوم ویروس کرونا، آسیب نبیند.

او از مسوولین شورای طبی افغانستان خواست که به نظارت شان از شفاخانه ها، مدیریت صحت و ظرفیت های صحی ادامه دهند. وی افزود که با متخصصین افغان در عرصه صحت در خارج از کشور در تماس باشید، تا از طریق آنلاین تجارب و همکاری های آنان را داشته باشیم.

رییس‌جمهوری، روی میکانیزم تغییرات مدیریتی در شفاخانه ها تاکید کرد و گفت که مردم باید از مدیریت شفاخانه ها اطمینان حاصل کنند.

وی در اخیر سخنانش گفت که مبارزه با موج دوم ویروس کرونا برای ما استعجالیت دارد و حکومت آنچه را که در توان دارد، انجام خواهد داد، تا به وضعیت بد روبرو نشویم.

بیشترین بازدید موضوعات مهم