دفتر حقوقی فعال مدنی کُرد بە‌دلیل عدم نصب عکس «خمینی و خامنەای» پلمپ شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

دفتر حقوقی و مشاورە رایگان و املاک مختار زارعی از فعالین مدنی سنندج توسط نهادهای امنیتی بە‌دلیل «عدم نصب عکس خمینی و خامنەای» پلمپ شد.

«سازمان حقوق بشری هەنگاو» در گزارشی عنوان کرد «روز شنبە 3 اکتبر 2020 نیروهای ادارە اماکن سنندج بە محل کار مختار زارعی از فعالین مدنی شناختە شدە سنندج هجوم و اقدام بە پلمپ دفتر وی کردند.»

در ادامه این گزارش به نقل از یک منبع مطلع تصریح شده که «این نیروها نیروهای اطلاعات سپاه بودە و تحت عنوان اداره اماکن، دفتر حقوقی و مشاورە رایگان و املاک مختار زارعی را پلمپ کردند.»

این منبع در ادامە اظهار داشت، «این نیروها پیشتر از مختار زارعی خواستە بودند کە عکس هایی از خمینی و خامنەای را در محل کارش نصب کند کە با مخالفت وی روبرو شدەاند و بە درخواست آنها جواب رد دادە است.»

به گفته این سازمان حقوق بشری، «12 نفر در این دفتر حقوقی و مشاورە مشغول فعالیت بودەاند کە تمامی آنها از سوی نیروهای امنیتی بە زور از دفتر بیرون راندە شدند.»

مختار زارعی از فعالین مدنی و شناختە شدە شهر سنندج می‌باشد کە طی سال‌های گذشتە بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە و چندین مرتبە نیز از سوی این نیروها بازداشت شدە است.

این فعال مدنی آخرین بار روز شنبە 21 ژوئیە 2018 پس از احضار بە «دادگاه انقلاب سنندج» بە اتهام «توهین بە رهبری، تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیە نظام» بازداشت شدە بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم