تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2019

برای دوستان خود بفرستید

بستن
"هیچ صدای نباید از صدای جنگ بلندتر باشد"١
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

یک شنبه 13 جمادی الاول 1440هـ - 20 ژانویه 2019م
آخرین به روز شدن: چهارشنبه 13 محرم 1439هـ - 4 اکتبر 2017م KSA 20:56 - GMT 17:56
"هیچ صدای نباید از صدای جنگ بلندتر باشد"١

این روزها بسیاری از کوردها وقتی بە هم می‌رسند، بە همدیگر می‌گویند: "بالاخرە ٢٥ هم رسید". البتە لازم بە توضیح نیست کە منظور از عدد ٢٥ در اینجا اشارە بە روز برگزاری رفراندوم استقلال کوردستان جنوبی از عراق در روز ٢٥ سپامبر ٢٠١٧ است. همەپرسی استقلال کوردستان جنوبی، با واکنش زیادی از طرف جمهوری اسلامی و جامعە ایران روبرو شد.

عصر روز ٢٥ سپتامبر، تقریبا جامعە کوردستان از نگرانی و اتفاقات غیرە قابل پیش‌بینی خارج شدە و این دفعە در کوردستان شرقی (ایران) مردم بە مناسبت برگزاری همەپرسی استقلال بە خیابان‌ها آمدە و ضمن سردادن فریاد "پیروز باد"، شادی و پایکوبی را آغاز کردند.

فردای آن روز بە مدت سە روز در استان‌های اورمیە و سنندج، اینترنیت قطع شد. همزمان با آن نیروهای امنیتی بە صورت فلەی شروع کردند بە دستگیری مردم در بسیاری از شهرهای کوردستان از جملە سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، سردشت، بانە، پیرانشهر و... البتە روستاهای تابع این شهرها هم تعداد زیادی از مردم بویژە چند نفر از زنان فعال جامعە مدنی را دستگیر کردند. در ضمن این دستگیری‌ها "علی‌ شمخانی"، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، شادی و پایکوبی مردم کوردستان شرقی را امری عادی قلمداد کرد.٢

قبل و بعد از برگزاری همەپرسی استقلال در کوردستان جنوبی، مسئولین جمهوری اسلامی این همەپرسی را توطئە اسرائیل قلمداد کردە و کشور برخواستە از همەپرسی را "اسرائیل دوم" نامیدند.٣

روز ٢٤ سپتامبر، رسانەهای کوردی از حضور "قاسم سلیمانی"، فرماندە سپاە قدس در کرکوک خبر دادند و آنها نوشتند، کە سلیمانی خواست است، از نفوذ خود در اتحادیە میهنی کوردستان استفادە کند تا رای گیری در کرکوک انجام نشود اما بارزانی جلوی سلیمانی را گرفت و وادارش کرد بە ایران بازگردد.

دو روز قبل از ٢٥ سپتامبر بە بهانە بستن مرزهای هوایی ایران بە روی پراوز هواپیماهای اقلیم کوردستان، بارها جت‌های جنگی ایران بر فراز آسمان شهرهای کوردستان شرقی٤ ظاهر شدە و چندین بار دیواری صوتی را بر فراز آسمان این شهرها شکستند.

سران جمهوری اسلامی ضمن اینکە، رو بە جامعە ملل و کشورهای مسلمان خواهان ضدیت با همەپرسی استقلال کوردستان جنوبی شدند، همچنان کە شرح آن رفت در جغرافیای قدرت خود نیز دست بە سرکوب مردم کورد در کوردستان شرقی زدە، تعداد زیادی از مردم کە تنها جرمشان شادی کردن بود، دستگیر شدەاند و برای سە روز هم خط اینترنت این بخش از کوردستان را قطع کردند.٥

ضمن تهدیدات سیاسی سران جمهوری اسلامی در رابطە با برگزاری همەپرسی استقلال کوردستان جنوبی بە گزارش المانیتور، قاسم سلیمانی، فرماندە سپاە قدس، دست بە تهدیدات نظامی نیز زد و اظهار کرد کە "دیگر از حملە حشد شعبی بە اقلیم کوردستان جلوگیری نمی‌كنم.٦

جدا از سلیمانی، مسعود جزایری، سخنگوی سپاە پاسداران جمهوری اسلامی، از برگزاری مانور مشترک بین آنها و نیروهای نظامی عراق در مرزهای کوردستان جنوبی خبر می‌دهد.٧

آنچە تا بە حال نمایان است، جدا از تلاش‌های مستقل جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری همەپرسی و یا مخالفت با نتایج همەپرسی استقلال کوردستان جنوبی، این رژیم در تلاش است کە ائتلافی منطقەای نیز علیە نتایج همەپرسی استقلال کوردستان جنوبی را تشکیل و البتە رهبری کند.٨

با بررسی اجمالی رفتار سیاسی و رسانەی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بە روشنی مشخص می‌شود کە جمهوری اسلامی در منطقە خاورمیانە خواستار تشکیل و رهبریت ائتلافی برای ضدیت با خواستەهای ملت کورد در منطقە و همچنین بە طور اخص ضدیت با مسئلە همەپرسی کوردستان جنوبی است و در این زمینە برای آمادسازی زمینە تشکیل این ائتلاف بیشتر از یک سال است کە حاکمان جمهوری اسلامی سیاست " کوردهراسی" را اشاعە می‌دهند.

در این نوشتە بە نشانەهای سیاست کورد هراسی جمهوری اسلامی نمی‌پردازم، بلکە سوال اصلی این نوشتە چرایی اجراء سیاست کورد هراسی از طرف سران جمهوری اسلامی است؟

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی در سطح منطقە و پس از سقوط صدام حسین در عراق و رژیم طالبان در افغانستان و همچنین پس از جریانات موسوم بە بهار عربی اقدام بە "صدور انقلاب اسلامی_ایرانی" کردە است. مسئلە کە تا اکنون در منطقە مسبب ایجاد تنش، اختلاف و ایجاد جنگ‌های نیابتی شدە است، در ظاهر امر ایران از این قدرت برخوردار است کە در هر کشور اسلامی کە خلاء قدرت ایجاد شود، او تنش و تفرقە ایجاد کند اما برعکس آنچە از گذشتە گفتە شدە "تفرقەبینداز و حکومت کن"، ایران تنها توانایی ایجاد تفرقە دارد و تا حال نتوانستە است کە حاصل برآیند این تفرقەاندازی را بە حکومت و سلطە در منطقە تبدیل کند.

جدا از این مسئلە موضوع "صدور انقلاب اسلامی_ ایرانی" مسبب آن شدە است، کە جامعە مسلمان اهل تسنن هیچ اعتمادی بە جامعە تشیع در کشورهای خود نداشتە باشند و در واقع نوعی شیعە هراسی ایجاد کردە است کە این مسئلە نە تنها بر سرنوشت رویدادهای سیاسی در کشورهای عربی تاثیرگذار است بلکە بر سرنوشت اقلیت تشیع در جامعە عربی اهل تسنن نیز بسیار تاثیرگذار است.

در شرایط کنونی ایران در تلاش است با ایجاد کورد هراسی همزمان بە دو هدف خود برسد:

١: شیعە هراسی را در سطح منطقە را کاهش دهد.

٢: با ایجاد ائتلاف با کشورهای مانند ترکیە بتواند حاصل برآیند تفرقەاندازی خود را کە بعد از ٢٠٠١ شروع کردە بە سلطە در منطقە تبدیل کند.

آیا اشاعە سیاست کورد هراسی از طرف ایران می‌تواند مسبب دستیابی این کشور بە اهداف مذکور در منطقە شود یا نە؟!

در این مورد باید اظهار داشت، با توجە بە اینکە سە ناسیونالیزم عربی، ترکی، ایرانی هر کدام بە نوعی خود را در مورد مسئلە استقلال کوردستان و مسئلە قدرتگیری کوردها در منطقە زیان دیدە می‌پندارند؛ پس گزینە اشاعە کورد هراسی از طرف ایران می‌تواند، گزینە مناسبی برای ایجاد ائتلاف در منطقە علی‌الخصوص ائتلاف با ناسیونالیزم نوپای نوعثمانی_اردوغانی شود. این ائتلاف بی‌گمان بە بهانە قدرتگیری کوردها است اما تنها در مورد کوردها نخواهد بود بلکە مسبب آن خواهد شد کە جمهوری اسلامی از این طریق بتواند سیاست "صدور انقلاب اسلامی_ایرانی" را ترویج و حضور تفرقەاندازی خود را بە سلطە در منطقە تبدیل نماید و حتی سطح شیعە هراسی در منطقە را نیز کاهش دهد.

جدا از تاثیرات ترویج کورد هراسی در منطقە، مسئلە کورد هراسی در داخل ایران نیز میتواند گزینە مناسبی برای پوشش سرکوب‌های داخلی در ایران باشد. یک واقعیت تاریخی در مورد ناسیونالیزم ایران وجود دارد و آن این است کە این ناسیونالیزم علی‌رغم اینکە در سطح نوشتاری مرتبا نوعی غرور کاذب را بە جامعە تزریق می‌کند اما آنچە ناسیونالیزم ایران آن را "مرزهای پرگهر" می‌نماند، تنها برآیند اتفاقات بین‌المللی و سیاست "طرح بزرگ" بریتانیا است. بدین معنی کە دلیل اینکە کشوری با جغرافیای کنونی ایران وجود دارد، نە حاصل قدرت سخت ناسیونالیزم ایرانی است و نە برآیند هوش و ذکاوت این ناسیونالیزم و یا قدرت فرهنگی فارسی بلکە معادلات بین‌المللی و مناسبات قدرتی بین روسیە و بریتانیا و بعدها آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مسبب آن شدە است. کشور ایران با جغرافیای کنونی بوجود آید و در صد سال گذشتە دستخوش تغییرات جغرافیایی نشود، ناسیونالیزم ایران بر این ضعف خود بە خوبی آگاە است و در نتیجە هر نوع تغییر در مناسبات قدرت در داخل ایران را از زاویە مسئلە "تمامیت ارضی" بررسی می‌کند. این مسئلە آنچنان برای ناسیونالیزم ایران از ارزش برخوردار است کە حتی تاثیر مستقیم بر دمکراتیزاسیون ایران گذشتە است و جامعە ایرانی_ فارسی، تمرکز قدرت در دست رژیم‌های دیکتاتور و توتالیتری همچون رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی را ترجیح می‌دهند بە مسئلە عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و یا داشتن حقوق برابر بین ملت‌های موجود در جغرافیای کنونی ایران. این موضوع بارها برای رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی بە آلتی برای سرکوب خود فعالین مرکز تبدیل شدە است. در شرایط کنونی کە سیاست‌های ماجراجویانە هستەای و نیز مسئلە "صدور انقلاب اسلامی_ایرانی" و همچنین فساد اقتصادی موجود در ساختار جمهوری اسلامی مسبب آن شدە است کە اقتصاد ایران بە بحرانی تاریخی دچار شود. موضوع اشاعە سیاست کورد هراسی می‌تواند گزینە مناسبی باشد برای اینکە مردم و فعالین سیاسی ساکن در مرکز ایران از انجام اعتراضات پرهیز کنند چون ظاهرا بە جامعە ایرانی_فارسی القاء شدە است کە با تضعیف جمهوری اسلامی بلافاصلە ایران "تجزیە " می‌شود. این مسئلە را حتی کارشناسانی مانند دکتر صادق زیباکلام بارها اظهار کردەاند.

در واقع آنچە سبب شدە است کە در فضایی سیاسی ایران تنها صدای جنگ، تنش و خشونت برای روبرو شدن با مسئلە استقلال کوردستان جنوبی مطرح باشد، این نیاز جمهوری اسلامی بە اشاعە کوردهراسی و ایجاد خشونت جدید است و نە خشونت قائم بە ذات در مسئلە استقلال کوردستان.

پاورقی
1 از جملە یکی از گفتهای جمال عبدالناصر است کە در برابر جریاناتی کە خواهان مذاکرە با دولت اسرائیل بودند، اظهار کرد
2 http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/a-40696210
3: https://www.aparat.com/v/RuKMP/%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%3A_%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.trt.net.tr/persian/yrn/2017/09/27/mlthy-mslmn-jzh-nkhwhnd-dd-sry-yl-dwm-tshkhyl-shwd-815299
http://www.isna.ir/news/96070704069/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

4 آن منطقە از کوردستان کە زیر سلطە جمهوری اسلامی قرار دارد
5 http://www.trt.net.tr/persian/yrn/2017/09/27/mlthy-mslmn-jzh-nkhwhnd-dd-sry-yl-dwm-tshkhyl-shwd-815299

6 http://fa.euronews.com/2017/09/18/soleimani-on-iraqi-independent-kurdistan

7 http://fa.rfi.fr/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-20170930/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
8 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/26/1494008/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

https://ir.voanews.com/a/turkey-iraq-iran-kurdistan-referendum/4038654.html

 

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**